Maak kennis met ons

Met 120 medewerkers en meer dan 580 studenten is HBO Verpleegkunde Genk één van de grootste HBO Verpleegkunde opleidingen in Vlaanderen.

HBO Verpleegkunde Genk maakt deel uit van de inrichtende macht KASOG vzw, Katholiek Secundair Onderwijs Genk, lid van de Scholengemeenschap St. Maarten Genk.

Onze missie, visie en waarden

Onze missie, waar staan we voor?

HBO5 Verpleegkunde Genk is een belangrijke schakel tussen secundair onderwijs (niveau 4) en het hoger onderwijs (niveau 6) en biedt kwaliteitsvol hoger beroepsonderwijs gericht op de gezondheids- en welzijnszorg.

Naast de focus op verpleegkunde staan wij open voor alle opleidingsvragen die aansluiten bij onze expertise.

Wij leiden op in een beroeps- en praktijkgerichte leeromgeving met een sterke focus op stage.

Wij stellen de student met zijn leervragen en als persoon centraal.

Wij worden geïnspireerd door het christelijk waardenperspectief waarbij wij ruimte bieden om elkaar in verschil en eenheid te erkennen.

Wij begeleiden onze studenten in de ontwikkeling van de nodige veerkracht om in onze maatschappij succesvol en gelukkig te functioneren.

Wij dragen bij aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de verpleegkundige professie.

Onze visie, waar gaan we voor?

Wij gaan voor een gedifferentieerd onderwijsaanbod in nauwe interactie met alle relevante actoren.

Wij handelen vanuit een competentie-ontwikkelende en activerende leeromgeving waarbij groeikansen essentieel zijn.

Wij zijn een aantrekkelijke opleider en  werkgever.

Wij staan garant voor de kwaliteit van onze opleiding door voortdurende opvolging en verbetering.

Wij zijn een lerende organisatie en zetten sterk in op professionalisering van onze medewerkers.

Wij zorgen voor een efficiënte gebruik van middelen.

Onze waarden, wat zijn onze richtingsaanwijzers?

Respect – Transparantie – Betrokkenheid – Duurzaamheid

Ons pedagogisch project

Tijdens de opleiding gaat de student aan de slag met het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om als beginnend professional het beroepenveld in te stappen.  Dit doet hij in een activerende leeromgeving die uitdaagt, stimuleert, ondersteunt en kansen biedt. Naast de specifieke beroepscompetenties staan ook de persoonlijke, emotionele en affectieve ontwikkeling en de competenties die iemand in staat stellen om levenslang te leren en om zichzelf aan te passen aan de snel veranderende verwachtingen van het beroep centraal. We werken ook aan een correcte en aan de situatie aangepaste beroepshouding.

Competentieontwikkelend leren

De 4 dimensies

Ons competentieontwikkelend leren bestaat uit 4 dimensies:

Cirkel competentie

Kenmerken van het competentieontwikkelend leren

  • Het vertrekpunt is de beroepspraktijk in een beroepsrealistische context
  • De competenties staan centraal
  • Het binnen- en buitenschools leren vullen elkaar aan
  • De leerkracht is begeleider en coach
  • De ontwikkeling en groei staan centraal
Onze samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverband HBO5 en de hogescholen

Vanaf 1 september 2014 werken vier Limburgse partners samen voor  de organisatie van opleidingen op het niveau van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5). Meer lezen? Samenwerking HBO5 en hogescholen.

Of lees de Folder HBO5 opleidingen Limburg

LiZa, de Limburgse Zorgacademie

LiZa is het samenwerkingsverband tussen HBO Verpleegkunde Genk, Hogeschool UC Leuven-Limburg en het Ziekenhuis Oost-Limburg.

LiZa - de 3 partners

Onze missie, waar staat LiZa voor?

LiZa staat voor een doorgedreven samenwerkingsverband tussen diverse onderwijsniveaus enerzijds en tussen onderwijs en werkveld anderzijds vanuit het geloof dat samenwerken versterkt om kwalitatieve patiëntenzorg te realiseren. De zorgacademie is hiervoor de referentie.
De samenwerking staat garant voor:

  • kwalitatieve opleiding, vorming en professionalisering van (kandidaat) zorgverleners en medewerkers
  • gedifferentieerd onderwijsaanbod voor de zorgsector, afgestemd op de noden van de regio
  • professionalisering van het beroep van verpleegkundige en vroedvrouw
  • zorginnovatie en praktijkgericht en translationeel wetenschappelijk onderzoek

Onze visie, waar gaat LiZa voor?

LiZa is een zorgacademie die focust op een maximale aansluiting tussen het werkveld, het onderwijs, onderzoek en maatschappij. In een cultuur van aanbodgericht en vraaggestuurd werken zal er steeds gezocht worden naar de perfecte match tussen de beroepskwalificatie, de competenties, de eisen en verwachtingen van het beroep enerzijds en de opleidingsvraag, talenten en competenties van het individu anderzijds.

Onze waarden, wat zijn de LiZa richtingsaanwijzers?

In een cultuur van openheid en kansen bieden,  zijn diversiteit, duurzaamheid en respect fundamenten van de zorgacademie.